ஞான போதினி

ஞான போதினி இறந்த ஆன்மீக பெரியோரை சமாதி வைக்கும் போது ஏன் உடல் முழுதும்  திரு நீறு போட்டு வைக்கிறார் ?? இப்போது தான் தெருவில் காவி கட்டி யார் வாழ்ந்தாலும் அவர் சித்தர் தான் நம் மக்கள் கண்களுக்கு மனதுக்கு   திரு நீறு = அருள் அடையாளம் – அருள் விலாசம் அவர் உடலில் அருள் கலந்து இருக்கு என்பதின் அடையாளம் தான் திரு நீறு பூசுகிறார் – போட்டு பள்ளம் மூடுகிறார் இவர்…

இதுவும் அதுவும் ஒண்ணு தான்

இதுவும் அதுவும் ஒண்ணு தான் இஸ்லாமியர்  மசூதியின் கோபுரமும்  – நம் கலச கும்ப அமைப்பும் ஒன்றே தான் அதில் தேங்காயின் அமைப்பு தான் இவர் கோபுரம் அமைப்பு அதன் பேர்  Gumbaz அது கும்பம் என்பதின் திரிபு ஆகும் ஏன் அவ்வாறு அமைத்துள்ளனர் ?? அது பிர ஆற்றலை கிரகித்து வரும் பக்தர்களுக்கு வழங்கத் தான் எல்லாம் நம் தமிழ் கலாச்சாரம் தான்  உலகெங்கும் பரவி இருக்கு என்பதில் ஐயமிலை ஆனால் எந்த இஸ்லாமியரும் இதை…

ஆன்மா – வல்லமை சக்தி ஆற்றல்

ஆன்மா – வல்லமை சக்தி ஆற்றல்  1 நம் செயல் யாவையும் கவனித்தபடி உளது  – பதித்து வைத்துக்கொள்ளுது 2 என் நேரமும் 24*7 விழிப்புடனே இருப்பது 3  நம் வாழ்க்கை பெரும்பாலும் நடப்பவைகளை கட்டுப்படுத்துது   4  விஷனிலும் கனவிலும்  நம்முடன் பேசும் 5 பேசும் மொழி பெரும்பாலும் வார்த்தை இருக்கா – படம் சித்திரம் காட்டும்      6  லட்சம் கோடி செயல்கள் ஒரே சமயத்தில் ஆற்றும் வல்லமை உடைத்து 7  மனதை விட…

நரம்பு ஊக்கம்

நரம்பு ஊக்கம் நரம்பு ஊக்கம் பலம் அடைய தவத்தில் எலும்பு பயன்படுத்தத் தெரியணும் மன்றத்தில் இதை கற்றுத்தருவதிலை இது மன்றத்தின் பரிதாபம் சுத்த சன்மார்க்கத்தில் மட்டும் இந்த வித்தை இருக்கு விஷயம் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு வெங்கடேஷ் 9600786642

Greatness of 3 Eye

Greatness of 3 Eye As is that Empty room filled with Space So is that Empty mind filled with Grace Third Ventricle filled with Grace Not Pineal gland Third Ventricle is Empty cup Its full of Cosmic Spaces BG Venkatesh

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000 பத்தாம் வாசல் பெருமை சோதியே பெருஞ்சோதி சொல்லொண்ணாது சுழிவாசல் தான்திறந்தார் காண்பார்பூண்பார் ஆதியோ யிவ்வாசல் நுழையக்காணார்  ஆர்காண்பார் மெய்ஞ்ஞானம் அரிது சத்தே  வீதியோ மேல்வாசல் கெதியாம்  வாசல் மெய்ஞ்ஞான வீட்தனிற் குள்ளே சென்றால்  தீதியோ துன்பமில்லை கண்ணாம் வீட்டில் செந்தணலைகண்டிலாம் தெருவில் தானே பொருள் : வாயால்  உரைக்கவொண்ணாத ஜோதியாம் ஆன்ம ஜோதியை   – சுழிமுனை திறந்தார் தான் காண்பார் – அதை அனுபவிப்பார் இதை காண்பது மிகவும்…

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000 ஆன்ம தரிசனம் வேணுமே மயிர்ப்பாலம் நெருப்பாறேக மெய்வலுவில் ஊசிமுனை வாசியேறத் தோணுமே  நாமிருந்த இடங்கள் தானும் தொந்தத்தோம் என்றாடிடுமே  சுலபமாக காணுமே தீபவொளி கருத்துங்காணும் கள் கஞ்சாக்கொண்டது போல மயக்கங்காணும் வீணுமேயாகாது மயக்கம் வேண்டாம் வேதாந்தம் கண்டிடலாம் வாசிபாரே அதாவது , வாசியானது மயிர்ப்பாலம் நெருப்பாறு கடந்து ஆன்ம நிலையம் அடையும் போது கள் கஞ்சா அடித்தாற் போல் மயக்கம் தரும் அதனால் பயிற்சி  வீணா ? என …

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000

காக புசுண்டர் பெரு நூல் காவியம் 1000 ஆன்ம தரிசனம் கண்டிடலாம் புருவமத்தி வாசலோரம் கண்ணிரண்டும் கூடிடும் ஞானக்கண்ணாம் உண்டிடலாம் ஞானரசம் கண்ணில்தானே உட்புகுந்து மேலேறும் வாசல் தாண்டு தெண்டுடனே  கமண்டலமும் குகையும் வேண்டாம் சிறுகற்பம் அறுசுவையும் தள்ள வேண்டாம் மண்டுடனே கூடிடுவீர்  ரசமே உண்பீர் வாருங்கள் தேனமுதம் உச்சி நீரே பொருள் : இரு கண்கள் சேர்ந்தால் ஞானக்கண் திறக்க வைக்கும் இந்த தவம் ஆற்ற குகையில் தண்டம் கமண்டலத்துடன் வாழ அவசியமிலை இல்லறத்திலேயே  சாதிக்கலாம்…

நெறி / மார்க்கம் பெருமை

நெறி / மார்க்கம் பெருமை 1 பிரணவ நெறி : சுவாசம் விடா நெறி வீடு பேறு நல்கும் நெறி முத்தி நெறி   இது   நடு அனுபவம் 2 சுத்த சன்மார்க்க  நெறி : விது நெறி ஜகத்தோடு ஒட்டா மார்க்கம் மீண்டும் வாரா நெறி மூக்கு மார்க்கம் உச்சி அனுபவம் ரெண்டுக்கும் தூரம் மிக மிக அதிகம் அனுபவம் வேறு வெங்கடேஷ்