திருவடி – கண் தவம் பெருமை

திருவடி – கண் தவம் பெருமை   மலை எவ்வளவு தான் காற்றடித்தாலும் அலையடித்தாலும் அசையாமல் நிற்பது போல் அது பல்லாயிரக் கணக்கான வருட காலம் இருப்பது போல்   திருவடி தவத்தால் பார்வை மனம் பிராணன் மலை போல் அசையாமல் நின்றக்கால் ஆன்ம சாதகன் எண்ணம் வந்தாலும் தாக்கற்று  நிற்பான் ஊழி காலம் வரை வாழ்வான்     வெங்கடேஷ்

ஆகாயத்தாமரை – சன்மார்க்க  விளக்கம்

ஆகாயத்தாமரை – சன்மார்க்க  விளக்கம்   ஆகாயத்தில் பூத்திருக்கும் தாமரை ஆயிரத்தெட்டு இதழ்க் கமலம் நீரில்லாமல்  பூத்திருப்பது   அது ஆன்மா ஆகும்     வெங்கடேஷ்    

ஆன்ம சாதகன் வெட்கப்பட வேண்டியது

ஆன்ம சாதகன் வெட்கப்பட வேண்டியது எப்போது  எனில் ?? உண்ணும் உணவு மலமாக மாறி வெளியேறுவதைக் காணும் போது இந்த உடல் மலக்கூடாக உடல் கழிவு இயந்திரமாக இருக்கிறதே இப்படி எண்ணி வெட்கப்பட வேண்டும்   இந்த நிலை மாறி அருள் உடலாக மாறி ஒளி உடலாக மாறுவது எப்போது ? இப்படி ஏங்க வேணும்   வெங்கடேஷ்  

திருமந்திரம் – ஞானக்குறி – 20

திருமந்திரம் – ஞானக்குறி – 20   ஆங்காரம் மாண்டது புத்திமன மொன்றாய்ச் சாங்காலம் நாய்வீட்டிற் சடைய  ரெருப்போல் ஓங்கார மூலம்விட் டுச்சி யிடங்கொண்டு றீங்காம லங்கொன்றில் நிற்கும் நயனமே பொருள் : பார்வை வாசல் விட்டு மேலேறி உச்சிக்கு வந்து நின்ற போது மனம் சித்தம் அகங்காரம் எல்லாம் மாண்டது  – ஒழிந்தது சாவதுமிலை   வெங்கடேஷ்    

திருமந்திரம் – ஞானக்குறி – 19

திருமந்திரம் – ஞானக்குறி – 19   வைத்த குருவடி வாழுமென் றுச்சிமேல் நித்தமு மங்கே நினைவைக் கொழிக்கிடச் சித்தர்  தெளிந்து சிவமய மாய்நின் றத்தன்  நடங்காண்  டாங்காரம் மாண்டதே   பொருள்   ஜீவபோதம் ஒழித்த விதம் கூறுகிறார் திருமூலர்     திருவடியை உச்சியில் வைத்து செலுத்தி – கவனம் பார்வை மனம் பிராணன் நிலை நிறுத்தினால் – மன மயக்கெலாம் ஒழிந்து சிவமயமாய் ஆகி – சிவத்தின் தரிசனம் கிட்டி – அதன்…

திருமந்திரம் – ஞானக்குறி – 18

திருமந்திரம் – ஞானக்குறி – 18 பாழ்வெளி தானாய்ப் பதையா திருந்திடம் ஊழ்வெளி பாழ்வெளி யொக்க மடிந்திட மாழ்வெளி மாண்டென்ன மனம் வாக்கிறந்ததை யாரொடு சொல்வே  னறிவழிந்தேனே பொருள் : உச்சியில் திகழும் வெட்ட வெளியில் ஆன்ம சாதகன் பதைபதைக்காமல்  அசையாமல்  மௌனமாக அமைதியாக இருக்குமிடம் தற்போதம் ஒழிந்து நிற்குமிடம் அந்த வெளியில் 1 ஊழ் வினைகள் எல்லாம் மடிந்து ஒழிந்தன 2 மனம் வாக்கும் இறந்தன   இந்த சேதியை யார்க்கு சொல்வேன் ??  …

பயிற்சி பெற்றவர் அனுபவம்

பயிற்சி பெற்றவர் அனுபவம் ரெண்டாம் கட்டம் முடித்த விட்ட திருப்பூர் அன்பர் – தீவிர பயிற்சியாளர் அவர் கூறியது : உடலில் நல்ல மணம் வீசுகிறது – வாசம் அடிக்குது நான் : மிக நல்ல பெரிய அனுபவம் என்றேன் தொடரவும் – இன்னமும் உயரவும் எனக்கு பெருமையாக இருக்கு – இந்த மணம் வீசும் அனுபவத்துக்கு வந்திருக்கும் முதல் மாணவர் – அனுபவம் ஒன்றே என பறை சாற்றுது – உலகம் வேறு வேறு என உளறுது வெங்கடேஷ்

இள நிலையும் –  முது நிலையும்

இள நிலையும் –  முது நிலையும்   இள நிலையில் கண்ணாடியில் ஒளியை உத்துத்துப் பார்ப்பது போல் கண்டமான ஒளியை உத்துத்துப் பார்ப்பது போல்   முது நிலையாம் கேசரி முத்திரையிலும் உச்சியை உத்துத்துப் பார்க்கணும் ஆன்ம ஒளியை உத்துத்துப் பார்க்கணும்   As Below So  Above   எப்படி ??   வெங்கடேஷ்  

அமுதமும் தேங்காய்ப்பாலும்

அமுதமும் தேங்காய்ப்பாலும்   ரெண்டும் ஒன்றே தான்   அமுதம் போதை மந்தம் அளிக்கவல்லது   அதனால் தான்  தேங்காய்ப்பாலும் உண்டால் ஒரு மந்தம் கொடுக்குது       வெங்கடேஷ்