மழையும் அமுதமும் – 1

மழையும் அமுதமும்

மழை : புற அமுதம் என்பது வள்ளல் பெருமான் வாக்கு.

இது மிகவும் தூய நீராகும். வானத்திலிருந்து நேரடியாக பூமியின் மேல் விழுவதால், அப்பழுக்கற்ற நீராகும். இது பெய்வதால் , நாடு நகரெல்லாம் செழிக்கும்.வளமும் சுபிக்ஷமும் பெருகும்.

இது உருவாகும் விதம் :

பருவ காலத்தில், காற்று அந்த திசையில் வீசும் போது, கடலில் இருக்கும் ஈரப்பதத்தை எடுத்துக் கொண்டு செல்கின்றது. அந்தக் காற்றானது மலையில் சென்று மோதுகிறது. அதனால் அது மேல் நோக்கி செல்கிறது. அங்கு நிலவும் தண்மையினால், அந்த நீராவி
அணுக்கள் சிதறி, மழைத் துளிகளாக பூமியின் மீது விழுகின்றது

அமுதம் : இது உயிரையும் உடலையும் காக்கும் மிக அற்புத அக மருந்தாகும்.

இது உருவாகும் விதம் :

தவம் செய்ய செய்ய, நம் உடலில் உஷ்ணம் அதிகமாக உண்டாகின்றது. அது சுழுமுனை நாடி வழியாக மேல் சென்று, சுத்த உஷ்ணமாக மாறி, அங்கிருக்கும் தண்மையினால், அந்த அணுக்கள் சிதறி, அமுதத் துளிகளாக சாதகன்/யோகியின் உடல் முழுதும் பரவுகின்றது

BG Venkatesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s