கல்பம் – கல்ப தேகி

கல்பம் – கல்ப தேகி- ஆண்டுகள் விவரம்

கிருத யுகம் – 21600 * 80 =          1728000   மனித ஆண்டுகள்
துவாபர யுகம் – 21600 * 60 =   1296000
த்ரேத யுகம் – 21600 * 40 =           864000
கலி யுகம் – 21600 * 20 =               432000
                                                                             ==========
மொத்தம்                                               4320000    மனித ஆண்டுகள்
                                                                        =========

இதில் , 21600 என்பது நாம் ஒரு நாளைக்கு விடும் மூச்சின் எண்ணிக்கை ஆகும்

ஆயிரம் சதுர் யுகங்கள் சேர்ந்தால் – பிரம்மனுக்கு அரை நாள் ( ஒரு கல்பம் )

ஆக 4320000*1000 = 432 கோடி வருடங்கள் என்பது பிரம்மனுக்கு அரை நாள்

864 கோடி வருடங்கள் என்பது பிரம்மனுக்கு ஒரு நாள்

864 கோடி வருடங்கள் * 365 நாட்கள் = பிரம்மனுக்கு ஒரு வருடம்

இப்படி 100 வருடங்கள் ஆனால், அது தான் பிரம்மனின் ஆயுள்

கல்ப தேகிகளின் ஆயுளின் விவரங்கள்

விஷ்ணுவின் ஆயுள் = இரு மடங்கு பிரம்மாவின் ஆயுள்

ருத்ரனின் ஆயுள் = இரு மடங்கு விஷ்ணுவின் ஆயுள்

மஹேஸ்வரனின் ஆயுள் = இரு மடங்கு ருத்ரனின் ஆயுள்

ஸதாசிவனின் ஆயுள் = இரு மடங்கு மஹேஸ்வரனின் ஆயுள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s