சுத்த சன்மார்க்கப் படிகள் -1

சுத்த சன்மார்க்கப் படிகள்

1 உயிரனுபவம் – துவாதசாந்தம்

37வது படி நிலை

குரு துரியம்

பொற்சபை – பொன்னம்பலம்

ஜீவன் ஆன்மாவாக வாதம் ஆவது – இரு மல நீக்கம்

பரவெளி

ஏம சித்தி – தத்துவ நிக்கிரகம் – கைகூடும் சித்திகள்

ஜீவனுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் பந்தம் ஆதல்

சாகாத்தலை

சுத்த தேகம்

அன்புருவம்

ஒளி தேகம்

சுத்த உஷ்ணம்

2 அருளனுபவம் – திரையோதசாந்தம்

38வது படி நிலை – பர நாதத் தலம் – திருவடி நிலை – அருள் பெறும் நிலை

குரு துரியாதீதம்

சிற்சபை – சிற்றம்பலம் – அருளமுதம் – அருளறிவு

ஆன்மா மேல் அருள் பதிந்து ஆணவ மல நீக்கம்

பரம்பர வெளி

சாகாக்கல்வி கைவல்யம்

ஆன்மாவிற்கும் அருளுக்கும் பந்தம் ஆதல்

வேகாக்கால் – போகாப்புனல்

பிரணவ தேகம்

அருளுருவம்

ஒலி தேகம்

காரண உஷ்ணம்

வாய் விட்டு உரைக்க முடியாத இன்பம்

3. சுத்த சிவ அனுபவம்- சுத்த சிவ வெளிகள்

39 முதல் – 43 படிகள் வரை

சுத்த சிவ அவத்தைகள் – சுத்த சிவ துரியாதீதம் வரை

ஞான சபை – ஞானப் பெருவெளி – வெட்ட வெளி

ஆன்மா சிவமாகவே ஆவது

பராபர வெளி

கடவுள் நிலை அறிந்து அம்மயம்மாதல்

ஆன்மாவிற்கும் சிவத்திற்கும் பந்தம் ஆதல்

ஞான தேகம்

இன்புருவம்

வான் தேகம்

காரண உஷ்ணம்

வாய் விட்டு உரைக்க முடியாத இன்பம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s