நெற்றிக்கண்ணை திறப்பதற்கான வழி ; பரமபத – சொர்க்க வாசல் திறக்கும் வழி

நெற்றிக்கண்ணை திறப்பதற்கான வழி ;  பரமபத – சொர்க்க வாசல் திறக்கும் வழி ஆன்மாவை அடையும் படிகள்/வழிகள் இரு திருவடிகளும் புருவமத்தியில் இணைதல் இரு கண்மணிகளும் மேலேறி, புருவமத்தியில் திருவடிகளுடன் கலத்தல் 3 கண்மணிகள் சூக்கும நாத விந்து கலைகளை வெளிப்படுதுதல் ( நெற்றிநடுவில் நீல ஒளியாகத் தோன்றல் ) 4 சூக்கும பஞ்ச பூத – இந்திரிய சக்திகள் பிரணவத்தில் கலத்தல் 5 சூக்கும நாத விந்துக்களினாலும், சூக்குமபஞ்ச இந்திரிய சக்திகளின் கூட்டுறவாலும் திருவடிகளும், மனமும்…

The Science of Enlightenment and Immortality

The Science of Enlightenment and Immortality – excerpts from Book  R Kuppusamy – Salem ** According to Allopathic medical science, if one stops breathing for more than 2.5 mins, oxygen supply needed by the brain cells will be cut off and death follows instantly ** Immortal breathing or Inner breathing – Inspiration This breathing circulates…