நெற்றிக் கண் திறக்கும் வழி – பாகம் 2

நெற்றிக் கண் திறக்கும் வழி – சொர்க்கவாசல் – பரமபத வாசல் திறக்கும் வழி ஆன்மாவை அடையும் படிகள்/வழிகள் – பாகம் 2 1. இரு திருவடிகளும் புருவமத்தியில் இணைதல் 2. இரு கண்களும் மேலேறி, புருவமத்தியில் திருவடிகளுடன் கலத்தல் 3 கண்மணிகள் சூக்கும நாத விந்து கலைகளை வெளிப்படுதுதல் ( நெற்றிநடுவில் நீல ஒளியாகத் தோன்றல் ) 4 சூக்கும பஞ்ச பூத – இந்திரிய சக்திகள் பிரணவத்தில் கலத்தல் 5 சூக்கும நாத விந்துக்களினாலும்,…

Religious people Vs Sanmargis ( REAL )

Religious people Vs Sanmargis ( REAL ) 1 Religious people : Who blindly follow religious scriptures Sanmargis REAL : Who dont believe blindly in religion/ epics/ puranas – know the esoteric meaning inside them and practice them in their sathanas and bring into reality as experiences 2 Religious people : who believe firmly on rites…

Religions and Processes are Universal – Part 2

Religions and Processes are Universal – Part 2 1 ThiruNeeru – Holy Ash Hinduism – INDIA : Saivism , theres a practice to apply sacred ash on forehead drawing from left to right – but this has great esoteric meaning inside Vaishnavites : draw a vertical line on foreheads white in color which too has…

Opening the third EYE – Process mapping

Opening the third EYE – Process mapping to Atman – soul 1 Confluence of two sacred feet on forehead 2 Ascension of eyeball to forehead and merger with sacred feet 3.Release of subtle lights of Yin and Yan by eyeballs – experienced as Voilet light on forehead 4 . Confluence of subtle 5 natures elements…