உலகெலாம் ” – சன்மார்க்க விளக்கம்

உலகெலாம் ” – சன்மார்க்க விளக்கம் தேசத்தின் விரிவு : வள்ளலார் , ” உலகெலாம் ” என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு விளக்கமாக ” மெய்ம்மொழிப் பொருள் விளக்கம் ” எழுதி , அதில் தத்துவ உலகங்களை 80 – 90 பக்கங்களுக்கு அண்டங்களின் விரிவை எடுத்துக் கூறுகின்றார் தேகத்தின் விரிவு : பிண்ட அனுபவ இலக்கணமாக உரை நடைப் பகுதியில் விவரிக்கின்றார். இவைகள் எப்படி சாத்தியம் ஆயிற்று ?? * ஆன்ம நிலையில் மாயா மலம்…

ஆலயம் – கோவில் – உட்கட்டமைப்பின் சன்மார்க்க விளக்கங்கள்

ஆலயம் – கோவில் – சன்மார்க்க விளக்கங்கள் ஆலயம் – கோவில் – உட்கட்டமைப்பின் சன்மார்க்க விளக்கங்கள் ஆலயம் = ஆ + லயம் ஆ = சிவம் , விந்து , பிராணனை பிரகாசிக்கச் செய்யும் அபானனாகிய சந்திரகலை – இடகலை லயம் = மேற்கூறிய பொருட்களை சத்தி, நாதம் – பிராணனோடு லயப்படுத்தும் இடம் ஆலயம் ஆகும் கோபுரம் 5 நிலைகள் = பஞ்ச இந்திரியங்கள் 7 நிலைகள் = பஞ்ச இந்திரியங்கள் +…