வாசியும் ஊசியும்

வாசியும் ஊசியும் ” வாசியும் ஊசியும் – பேசிப் பயனில்லை ” என்கிறது திருமந்திரம் ” காதற்ற ஊசியும் வாராது காணும் கடை வழிக்கே ” – பட்டினத்து அடிகள் ” It is easy for a camel to enter into the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God”  – Bible இவைகள் யாவும் தலைப்பை பெருமை…

அருள் – மிக எளிதாக பெறுவது எப்படி ???

அருள் – மிக எளிதாக பெறுவது எப்படி ??? ” நினைவு ஒன்றும் நினையாமல் இருப்பதுவே அகம் – அப்போது தான் அருள் ஒட்டும் ” . இது அருளாளர்கள் – ஞானியர்களின் அருள் வாக்கு. மனமானது எதுவும் நினைக்காமலும் அசைவை ஒழித்து நிற்கும் பொழுதும் அருளானது சாதகன் மீது வீசும்= அருட்கலை அவர்தம் உடலில் வீசும் – கேட்டதை தரும் – நினைத்ததை தரும் ” கற்பகம் ” என்னும் நிலை கிட்டும் உடல் ”…