தத்துவங்கள் – 96

தத்துவங்கள் – 96 வள்ளல் பெருமான் APJ அகவலில் ஏறா நிலை மிசை யேற்றி எந்தனக்கே “ஆறாறு காட்டிய அருட்பெருஞ்சோதி “ ( 1 ) “ ஆறாறு கடத்திய அருட்பெருஞ்சோதி “ ( 2 ) என்று 36 தத்துவங்களைப் பற்றி பாடுகின்றார். இந்த 96 தத்துவங்களையும், புறக் கருவிகள் மற்றும் அகக் கருவிகள் என்று வகைப் பிரிக்கின்றோம் இதில் அகக் கருவிகள் – 36 எனவும் புறக் கருவிகள் – 60 ஆகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன…

உடுக்கை :

உடுக்கை : உடுக்கை என்பது சப்தம் கொடுக்கும் ஒரு கைப்பொருள். அதன் உருவத்தை கவனித்துப் பார்த்தோமாகில் , அடியில் பெருத்து பின்னர் அதன் நடுவில் சிறுத்துப் போஅய், பின் மேல் பாகத்திலும் பெருத்து வளர்ந்து காணப்படும். அதன் தாத்பரியம் என்னவெனில் : நம் மூச்சானது முதலில் குறைந்து கொண்டே வரவேண்டும் – வந்து முடிவில் மூச்சு நின்று விட வேண்டும் – அதாவது கேவல கும்பகம் அமைய வேண்டும் – பின்னர் கலைகள் மேலே பூரித்து செழித்து…