அருட்பெரும் ஜோதி அகவல் – விளக்கம்

அருட்பெரும் ஜோதி அகவல் – விளக்கம் ஏறா நிலை மிசை யேற்றி எந்தனக்கே “ஆறாறு காட்டிய அருட்பெருஞ்சோதி “ ( 1 ) என்பது வள்ளல் பெருமான் வாக்கு சாதகன் திருவடிகளைக் கொண்டும் கண்களைக் கொண்டும் சாதனை செய்யும் கால், கண்ணில் உள்ள இருள் விலகி விட்டால் எல்லா 36 தத்துவங்களையும் காண்கின்ற சக்தி கண்களுக்கு பூரணமாக கிடைத்து விடும் – அப்போது ஆறாறின் தரிசனம் கிட்டும் – இந்த ஊனக் கண்களுக்கு ஆறாறு = 36…

ஜீவான்மா – பரமான்மா – விளக்கம்

ஜீவான்மா – பரமான்மா – விளக்கம் எல்லோரும் ஜீவான்மாவை பரமான்மாவுடன் எப்படி சேர்க்க வைப்பது என்று கேட்கிறார்கள் ?? முதலில் ஜீவான்மா என்றால் என்ன ?? எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் ஜீவான்மா என்று ஒன்று எடுத்த உடனேயே இல்லை என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் – நாம் தான் அதனை சாதனைகள் மூலம் உருவாக்க வேண்டும் படி 1 . ஜீவன் – கண்களில் உள்ளது – இது அசுத்த…