அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம்

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் 1 எட்டு இரண்டு என்பன இயலும் முற்படியென அட்ட நின்று அருளிய அருட்பெருஞ்சோதி ( 258 ) எட்டு = அகரம், விந்து ,வெண்மை நிறம் இரண்டு = உகரம், நாதம், செம்மை நிறம் அதாவது எட்டிரண்டு என்பது நாதவிந்து கலப்பு என்பது பொதுவான விளக்கம் – இன்னும் ஆழமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் , எட்டு சூக்குமப் பொருட்களின் கலவையை நாதத்துடன் கலப்பது தான் எட்டிரண்டு சேர்ப்பது ஆகும் இது…

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம்

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் – விளக்கம் 1 முத்தி என்பது நிலை முன்னுறு சாதனம் அத்தகவு என்ற என் அருட்பெருஞ்சோதி ( 250 ) இங்கு முத்தி – மூன்று தீக்களாகிய சோமசூரியாக்கினி கலைகளைக் குறிப்பதாகும். இம்மூன்று தீக்களை சாதனை மூலம் இணைப்பது தான் முதலில் செய்ய வேண்டிய சாதனம் ஆகும் என்று வள்ளல் பெருமான் குறிப்பிடுகின்றார் இங்கு இதனை கூறிவிட்டு உரை நடையில் – சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் என்றால் – பரோபகாரமும் சத்விசாரம் என்று முடிவு…