அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் விளக்கம்

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் விளக்கம்

கற்பகம் என் உளங்கை தனில் கொடுத்தே
அற்புதம் இயற்றெனும் அருட்பெருஞ்சோத் ( 272 )

கற்பகம் – கற்புடைய அகம்
– நினையாத மன நிலை
– எண்ணமில்லா மன நிலை
– மனனமில்லா மனோ நிலை

இது எப்போது சாத்தியம் ஆகும் எனில் கண்கள் முற்றும் உலக காட்சிகளை துறந்து உள்ளே லயிக்கும் போது ஆகும்

மனம் ஏதாகிலும் ஒரு காட்சி – உருவம் பற்றிக்கொண்டு சதா அதைப் பற்றி நினைக்கின்றது.

எல்லாம் அருவமாக மாறிவிட்டால் மனதால் செயல் பட முடியாது – அப்போது அது அதன் நினைக்கும் குணத்தை விட்டுவிடுகின்றது.
மனம் அமைதி – சாந்தம் அடைந்து விடுகின்றது

அற்புதம் இயற்றெனும் – எண்ணமில்லா மன நிலை, மனனமில்லா மனோ நிலையால் மனதிற்கு சக்தியும் ஆற்றல் பல்கி பெருகி பல அற்புதங்களை செய்ய முடியும் – அதனைத் தான் சமயம் – கேட்டதைக் கொடுக்கும் கற்பக – கல்ப விருக்ஷம் என்னும் மரமாக சித்தரித்து சொல்கிறது

திரண்ட கருத்து :

அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் வள்ளல் பெருமானுக்கு மனனமில்லா மனோ நிலையைக் கொடுத்து அற்புதங்களை இயற்றச் செய்தார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s