சன்மார்க்கத்திலும் சடங்குகள் ???

சன்மார்க்கத்திலும் சடங்குகள் ??? சமய மதங்களிலும் தான் எதுவானாலும் சடங்காகி மாறி விட்டது – எந்த ஒரு பண்டிகை – திருவிழா வானாலும் அதன் உட்கருத்து தெரியாமல் வெறும் சடங்காகவே செய்து வருகின்றனர் என்பது உலகறிந்த உண்மை அந்த நோய் இப்போது சன்மார்க்கத்திலும் பரவி வருகின்றது I சன்மார்க்க சங்கத்தவர் அனேகர் வெள்ளை ஆடை உடுத்துகின்றனர் – மகிழ்ச்சி தான் வருத்தம் என்ன வென்றால் – எதற்கு வெள்ளை ஆடை என்றால் விளக்கம் சொல்ல முடியாமல் இருக்கின்றனர்…

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் விளக்கம்

அருட்பெருஞ்சோதி அகவல் விளக்கம் உருள் சகடாகிய உளம் சலியாவகை அருள் வழி நிறுத்திய அருட்பெருஞ்சோதி ( 326 ) மனமானது சதா அசைந்தும் , புலன் களுடன் கூடி உலக நோக்கமாகவே இருக்கின்றது – அப்போது ஜீவனின் மனமானது ஒரு சந்தைக்கடை போன்று எப்போதும் சத்தத்துடன் இருக்கின்றது இதனையே திருவடி சகாயத்தினால் , கண்களை உள்ளே அகமுகமாக திரும்பும் போது , சந்தைக்கடை சத்தம் எல்லாம் ஒடுங்கி அமைதி வந்தடைகின்றது – மனம் ஓரிடத்தில் கட்டப்பட்டுவிடுகின்றது –…

Kriya Yoga

Kriya Yoga – excerpted from Auto bio of a Yogi _ Sw Yogananda Kriya yoga is a simple psycho physiological method by which , human blood is decarbonised and recharged with oxygen . The atoms of extra O2 are transmuted into life current to rejunvenate brain and spinal centres. By stopping venous blood, yogi is…