” திருவடி தீக்ஷை “

ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு

இதனால் அறிவிக்கப்படுவது என்னவென்றால் – கண்களைக் கொண்டு செய்யும் தவம் – பயிற்சி முறையான ” திருவடி தீக்ஷை ” வழங்கப்படுகின்றது

விருப்பமுள்ளவர்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் – முகவரி விவரம் இணையத்தில் உள்ளது

இதனை பெற்றுக் கொண்ட பின் , ஓராண்டிற்குப் பின் மற்றொறு தீக்ஷையான ” நயன தீக்ஷை ” அவர்கள் பெறுவார்கள்
Important Announcement to Blog readers

It is hereby informed that ” Thiruvadi Theeksha ” is being given – for details can contact me – address / contact numbers are in the blog

This is the Basic level initiation – after one year of this practice , higher level initiation and practice ” NAYANA theeksha ” will be given

 

Interested can contact

 

BG Venkatesh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s