சிவயோகியர் தம் நிலையும் இயல்பும் – 4

சிவயோகியர்   நிலையும் இயல்பும் – 4

சிவவாக்கியர் பாடல்

உறக்கிலென் விழிக்கிலென் உணர்வு சென்று ஒடுங்கிலென்
சிறந்த ஐம்புலங்களும் திசைதிசைகள் ஒன்றிலென்
புறமும் உள்ளும் எங்ஙனம் பொருந்திருந்த தேகமாய்
நிறைந்திருந்த ஞானிகாள் நினைப்பது ஏதுமில்லையே

திரண்ட கருத்து :

ஞானிகள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் – தூங்கிகொண்டிருந்தாலென்ன, விழித்திருந்தாலென்ன அவர்தம் உணர்வு சுழிமுனையில் ஒடுங்கி இருந்தாலும் தான் என்ன , அவர்கள் நினைப்பது ஒன்றுமில்லையே
வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s