ஆறாம் திருமறை – சுத்த சிவ நிலை – 2

ஆறாம் திருமறை வள்ளலார் பாடல் – சுத்த சிவ நிலை – சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் ஆடாதீர் சற்றும் அசையாதீர் வேறொன்றை நாடாதீர் பொய் உலகை நம்பாதீர் – வாடாதீர் சன்மார்க்க சங்கத்தை சார்வீர் விரைந்தினி இங்கு என்மார்க்கமும் ஒன்றாமே திரண்ட கருத்து : வள்ளலார் இங்கு சன்மார்க்க சாதனம் எப்படி இருக்கும் – எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதனை இங்கு நன்றாகவும் தெளிவாகவும் விளக்குகின்றார் நம் கண்கள் – பார்வை – மனம் – பிராணன்…

ஆறாம் திருமறை – சுத்த சிவ நிலை

ஆறாம் திருமறை சுத்த சிவ நிலை 1 வேதாகமங்களென்று வீண் வாதம் ஆடுகின்றீர் வேதாகமத்தின் விளைவறியீர் – சூதாகச் சொன்னவலால் உண்மை வெளி தோன்ற உரைக்கவில்லை என்ன பயனோ இவை திரண்ட கருத்து : வேதாகமங்கள் வேதாகமங்கள் என்று அதன் பெருமையை உலகத்தவர் பேசுகின்றார் – ஆனால் உண்மை என்னவெனில் – அவைகள் இறைவனின் நிலையை மறைத்து மறைத்தே உரைக்கின்றபடியால் , அதனால் என்ன பயன் என்று வள்ளலார் வினா எழுப்புகின்றார் வேதாகமங்கள் உண்மையை வெளிப்பட உரைக்கவில்லை…

Power of Silence ( Mounam )

Power of Silence ( Mounam ) * This refers to  internal silence mostly – not external ( talkless state ) * This refers to inner chatterless state and absence of inner voices etc * This state culminates when our consciousness reaches suzhimunai – brahmarandhra etc 1 Lowers BP 2. Boosts the immune system 3 Makes…