எவ்வுயிரையும் தன்னுயிரை போல் பார்ப்பது எப்படி ???

எவ்வுயிரையும் தன்னுயிரை போல் பார்ப்பது எப்படி ???

வள்ளலார் உரை நடையில் : எந்த சாதனமும் வேண்டாம் – எவ்வுயிரையும் தன்னுயிரை போல் பார்க்கும் பாவனையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் – இது தான் சாதனம் என்று கூறியுள்ளார்

இது மிகவும் நல்லதாய்ப் போயிற்று சன்மார்க்கத்தவர்க்கும் சங்கத்தவர்க்கும் – இதனால் தவம் தியானம் எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டு – இந்த பாவனை வளர்க்கிறோம் என்று சொல்கின்றனர் – இந்த சாதனத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம் என்கின்றனர்

இது ஏதோ மிகவும் இலகுவான – இலேசான காரியம் என்று நினைத்துக் கொள்கின்றனர்

யார் தன் உயிரின் ( ஆன்மா ) நிலை – எங்கு இருக்கின்றது – எப்படி இருக்கின்றது – எப்படி அடைவது என்பதை அறிந்து தவத்தால் அந்த  அனுபவத்திற்கு வருகின்றாரோ , அவராலே மட்டும் தான் பிற உயிரை தன் கண்ணால் பார்க்கும் திறனும் வல்லமையும் இருக்கும் – அதனால் பிற உயிரையும் தன் உயிர் போல் பார்க்கும் அனுபவம் வரும் என்பது உண்மை

இது சாதாரணமாக நடக்கக் கூடிய காரியம் அல்ல

ஆன்ம அனுபவத்திற்கு வந்தால் தான் எவ்வுயிரையும் தன்னுயிரை போல் பார்க்க முடியும் என்பது உண்மை

இதனை மனதில் வைத்து தான் வள்ளலார் அவ்வாறு கூறியிருக்கின்றார் – இது தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது – அதனால் சன்மார்க்க சாதனம் என்ன என்பது தெரியாமலே உள்ளது

வெங்கடேஷ்

http://www.facebook.com/badhey.venkatesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s