சுத்த சன்மார்க்கத்தவர் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல்கள்

சுத்த சன்மார்க்கத்தவர் அவசியம் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் 1. திருமந்திரம் 2 . திருவாசகம் – சன்மார்க்க அனுபவம் வேண்டும் என்றால் – இந்த பாடல்களில் உள்ள உண்மைப் பொருளை தெரிந்து கொண்டால் சித்திக்கும் 3. ஒழிவில் ஒடுக்கம் – இந்த நூல் தான் சாதனத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் எனப்தனை எடுத்துரைக்கின்றது – இதனை கட்டாயம் அன்பர்கள் படிக்க வேண்டும் 4. திருவிளையாடற் புராணம் – சன்மார்க்க அனுபவங்கள் சித்திக்க வேண்டும் என்றால் – இந்த…

இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தூரம் எவ்வளவு ??

இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தூரம் எவ்வளவு ?? இறைவன் : ஆசை – பந்தம் – பாசம் இல்லாதவன் வினை – மாயை – ஆணவ மலமில்லாதவன் உணவு – உறக்கம் – சோர்வு – மைத்துனம் – தாகம் இல்லாதவன் நரை – திரை – மூப்பு – பிணி – சாக்காடு – பயம் இல்லாதவன் உடல் – கருவி கரணங்கள் இல்லாதவன் பிறப்பு இறப்பு இல்லாதவன் அசுப முக்குணம் நீங்கி சுப எண்குணம்…