மீண்டும் மஹாபாரதம்

மீண்டும் மஹாபாரதம் – சன்மார்க்க விளக்கம் This is my 400 th posting in 1008petallotus blog after its inception in Jan 2015 In a short span of 6 – 1/2 months, touched 400th mark thru consistent and continuous efforts to post daily அஸ்தினாபுரம் = அஸ்தி என்பது எலும்பு – அதனால் இது உடலைக் குறிக்கின்றது பஞ்ச பாண்டவர்கள் = பஞ்ச இந்திரிய சத்திகள்…

அற்புதமான விளக்கம் – CLASS INTERPRETATIONS

அற்புதமான விளக்கம் – CLASS INTERPRETATIONS 1. பராசக்தி –  கண் பார்வையில் விளங்கும் சக்தி 2. பார்வதி –  கண் பார்வையில் கலந்து நிற்கும் தீ 3. இமய மலை – கண் மேல் இருக்கும் இமைக்குள் இருக்கும் மலையாகிய துரிய மலை 4. இமவான் – கண் மேல் இருக்கும் இமைக்குள் இருக்கும் வானம் 5. நந்தி – நம் தீ ( அ ) நல்ல தீ அதவாது நன்மை பயக்கும் தீ…