சுத்த சன்மார்க்கப் படிகள் – 2

சுத்த சன்மார்க்கப் படிகள்

வள்ளலார் தன் உரை நடைப் பகுதியில் 17 வது நிலை அனுபவம் ஆகிய சுத்த சிவ துரியாதீதம் என்னும் அனுபவம் பெறில் சன்மார்க்க அனுபவம் விளங்கும் என்று கூறிச் சென்றுள்ளார்

அந்த அனுபவத்திற்கானப் படிகள்

1.மூலாதாரம்
2 ஸ்வாதிஷ்டானம்
3 .மணிபூரகம்
4. அனாஹதம்
5 விசுத்தி
6 ஆக்ஞா
7. சஹஸ்ராரம்
8 பரவிந்து
9 பர நாதம்
10 திக்ராந்தம்
11 அதிக்ராந்தம்
12 துவாதசாந்தம்
13 அடிப்பொன்னம்பலம் – அடிக்கனக சபை
14 பொன்னம்பலம் – கனக சபை
15 ஆணிப் பொன்னம்பலம்
16 சிற்சபை – சிற்றம்பலம்
17 ஞானப் பெரு வெளி சுத்த சுகாதீத பெருவெளி – சுத்த சிவ துரியாதீதம்

வெங்கடேஷ்

courtesy : APJ and deathless body – 2 vol – TRT

http://www.facebook.com/badhey.venkatesh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s