திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கம்

திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கம்

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லில் பயனிலாச் சொல்

சன்மார்க்க விளக்கம் :

நாம் பேசினால் ஆன்மாவின் பெருமையினை உரைக்க வேண்டும் – இல்லையெனில் எதுவும் வீணாக உரைத்தல் கூடது

வெங்கடேஷ்

2 thoughts on “திருக்குறள் – சன்மார்க்க விளக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s