மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் – பாகம் 1

மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் – பாகம் 1

மெய்ஞ்ஞானம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆன்மாவின் இருப்பிடம் நீரால் சூழ்ந்துள்ளது என்று அறிவித்து விட்டது

மனதின்   இருப்பிடமும்  நீரால் சூழ்ந்துள்ளது என்று  அறிவித்து விட்டது – அதனால் தான் இராவணன் ஆண்ட நாடு இலங்கை – ஒரு தீவாக சித்தரிக்கப் பட்டுள்ளது

விஞ்ஞானம்  – இப்போது தான் ஆன்மாவின் இருப்பிடமாகிய  3rd ventricle   நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது
( cerebro spinal fluid  ) என்று கண்டு பிடித்துள்ளது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s