மெய்யருள் வியப்பு – 39 விளக்கம்

மெய்யருள் வியப்பு – 39  விளக்கம்

1 பிண்டத்து உயிர்கள் பொருத்தும் வகையும் பிண்டம் தன்னையே
பிரியும் வகையும் பிரியா வகையும் தெரித்தாய் பின்னையே ( 31 )

இந்தப் பாடலில் சாகாக்கல்வி தனக்கு APJ ஆண்டவர் தெரிவித்ததை விளக்குகிறார்

பிண்டத்து உயிர்கள் பொருத்தும் வகையும்உயிரை உடம்பில் சேர்க்கும் வழியையும்

பிண்டம் தன்னையே பிரியும் வகையும்உடலை விட்டு உயிர் பிரியும் வழியும்

பிரியா வகையும்உடலை விட்டு உயிர் பிரியாதிருக்கும் வழியும் தனக்கு ஆண்டவர் தெரிவித்தார் என்று பாடுகின்றார்.

இதில் சாகாக்கல்வி அடங்கி இருக்கின்றது

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s