வாழும் கலை – Art of Living

Art of Living

Dont dwell in the past

Dont contemplate about the future

Live in the Present – live the moment

This is the secret of ” Art of Living ”

 

வாழும் கலை

கடந்த காலத்தை நினைக்காதே
வருங்காலத்தை ஆழ்ந்து யோசித்து கவலைப்படாதே
நிகழ் காலத்தில் வாழப் பழகு
இந்த நிமிடத்தில் வாழப் பழகு
இது தான் வாழும் கலையின் இரகசியம்

இந்த வாழும் கலையில் பண்டிட் ஸ்ரீ ரவி ஷங்கர் அவர்களும் நாள் முழுதும் இருப்பார் என்று தோன்ற வில்லை

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s