அகச் சூரியனும் புறச் சூரியனும்

அகச் சூரியனும் புறச் சூரியனும் புறச் சூரியனைக் கொண்டு மரம் செடி கொடிகள் தங்கள் உணவை தயாரித்துக் கொள்கின்றன – அதனை நாம் உண்டு பசி ஆறுகிறோம் – நாம் உண்மையில் உண்பது சூரிய சக்தியைத் தான் – வேறு வடிவில் அதே போலத்தான் , நாமும் நம் அகத்தில் இருக்கும் ஆன்ம சூரியன் துணை கொண்டு , நாம் உணவை உட்கொள்ளலாம் நாம் சாதனை நேரம் அதிகம் செய்ய செய்ய , ஆன்மா விழிப்படைந்து விட்டால்,…

சித்திகள் – வகைகள்

சித்திகள் – வகைகள் வள்ளலார் தன் உரைனடையில் கரும சித்திகள் – 8 அஷ்டமா யோக சித்திகள் – 64 ஞான சித்திகள் – 647 கோடி என்று வகைப் படுத்தி உள்ளார்கள் இதில் கரும சித்திகள் – 8 அஷ்டமா சித்திகள் எல்லா சித்தர்கள் பெற்று விட்டார்கள் ஆன்ம அனுபவம் கிடைத்து விட்டால் – இது கிடைத்து விடும் ஆன்மாவுக்கு இயற்கையிலே பல சித்திகள் இருக்கின்றன – நாம் அதனுடன் கலந்து அந்த அனுபவம் பெற்றால்…