இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 31

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – பாகம் 31

இயற்கை இரகசியத்தின் புற வெளிப்பாடு – கல்லாலின் கீழ் மௌன குரு

அகத்தில் -உடலில் ஆன்மாவானது மூளையில் உள்ளே வெட்டவெளியில்   இருக்கின்றது என்பது தான்

மூளை = கல்லால மரம்
ஆன்மா = மௌன குரு தக்ஷிணாமூர்த்தி என்பதாக புறத்திலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s