ஆங்கில மொழியின் அலங்கோலம் – பாகம் 2

ஆங்கில மொழியின் அலங்கோலம் – பாகம் 2

ஒரு உதாரணம்

colonel – ராணுவ அதிகாரி – கர்னல்
kernel – தேங்காய் ஓடு  – கர்னல்
ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே உச்சரிப்பு – ஆனால் இரண்டு வார்த்தைகள்

சூப்ப்பர் மொழி ?? ஆனாலும் உலகை ஆள்கிறது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s