பழமொழி – விளக்கம்

பழமொழி – விளக்கம்

” More and more to know is to know how little we know ”

நாம் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள , நாம் எவ்வளவு தெரிந்து குறைவாக தெரிந்து கொண்டுள்ளோம் என்பதை தெரிந்துகொள்வோம்

நல்ல பழமொழி

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s