திருமந்திரம் – சிவ ஞானியர் தம் நிலையும் இயல்பும்

திருமந்திரம் – சிவ ஞானியர் தம் நிலையும் இயல்பும்

ஆடியும் பாடியும் அழுதும் அரற்றியும்
தேடியும் கண்டேன் ஈசன் தன்பெருமையை

கருத்து : ஞானத்துக்கு வந்த பின் , ஞானம் அடைந்த பின் , ஞானியர் சில வேளைகளில் சிவத்தை நினைத்து ஆடியும் , அவன் புகழ் பாடியும் , அழுதும் , புலம்பிய வண்ணம் இருப்பார்கள்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s