திருமந்திரம் – ஆன்மா – உயிர் இருப்பிடம்

திருமந்திரம் – ஆன்மா – உயிர் இருப்பிடம்

உச்சிக்குங்க் கீழது உண்ணாக்கு மேலது
வைச்ச பதமிது வாய்திறவாதே

கருத்து :

உயிராகிய ஆன்ம ஜோதியானது உச்சிக்குக் கீழும் உண்ணாக்குக்கு மேலும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றது

இதை அறிந்து கொண்டு மௌனத்தில் இரு

உச்சி = சிரசின் உச்சி – பெண்கள் வகிடில் வைக்கும் பொட்டு வைக்கும் இடம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s