ஆன்மாவும் பரமான்மா – ஒற்றுமையும் /வேறுபாடும்

ஆன்மாவும் பரமான்மா – ஒற்றுமையும் /வேறுபாடும்

” You are same as the Power that created You ”

courtesy : Enlightened consciousness

அதாவது ” உன்னை படைத்தவன் போல நீயும் அதே சக்தி வாய்ந்தவன் ”

இது 100/100 உண்மை

ஆன்மா பரமான்மாவுடன் கலப்பதுமுன் ஆணவ மலம் ஒன்று மட்டும் தான் வித்தியாசம்

அது நீங்கியவுடன் ஆன்மாவும் சுத்த சிவமும் – அ பெ ஜோதி ஒன்று தான்
ஆன்மாவும் நிர்மலம் ஆகிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s