வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – 17

வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – 17

” The best thing in the worst part of our Life is we get to see the real colours of everyone ”

Courtesy : unbounded mind

அதாவது நம் வாழ்வின் மோசமான நேரத்திலும் மிகவும் நல்லது எதுவெனில் , எல்லாருடைய நிஜ முகங்களையும் – வண்ணங்களையும் நாம் பார்க்க முடிகின்றது

இது எவ்வளவு உண்மை – 100 /100 உண்மை

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s