வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – பாகம் 26

வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – பாகம் 26 ” I have 3 eyes 2 to LOOK and ONE to SEE ” Courtesy : Enlightened Consciousness அதாவது என்னிடத்தில் 3 கண்கள் உள்ளன இரு கண்கள் நோக்குவதுக்கு ( உள்ளே திருப்பி சாதனம் செய்வதுக்கு ) – physical  eyes –  ஊனக் கண்கள் ஒன்று கவனிப்பதுக்கு ( 3 eye ) – நெற்றிக்கண் இது எவ்வளவு உண்மை ?? வெங்கடேஷ்…

Personification of Some of 63 Nayanmars

Personification of Some of  63 Nayanmars I dont know abt all 63 Nayanmars – divine beings I am sharing whom all I know and have personified 1 Th Gnana Sambandar : he personifies Sacred feet in ThiruChiRRambalam – Also he personifies Vekakkaal He derives his name as TG Sambandar as its the sacred feet that…

63 நாயன்மார்களின் உருவகங்களில் சில

63 நாயன்மார்களின் உருவகங்களில் சில எனக்குத் தெரிந்தது நான் உங்களிடம் பகர்கின்றேன் – எனக்கு எல்லா 63 வருக்கும் தெரியாது 1 திரு ஞான சம்பந்தர் பெருமான் = திருவடி – இவர் திருச்சிற்றம்பலத்தில் இருக்கும் திருவடி ஆகும் மேலும் இவர் வேகாக்கால் ஆவார் இவர்க்கு இந்த பெயர் வரக் காரணம் – இவர் ( திருவடிகள் ) தான் நமக்கும் ஞானத்துக்கும் ( ஆன்மா ) சம்பந்தம் ஏற்படுத்துவதால் இந்த பெயர் 2 திருமூலர் பெருமான்…

On a lighter note  – part 43

On a lighter note  – part 43 அடிமைக்கும் கொத்தடிமைக்கும் என்ன வித்தியாசம் ?? ஒருவன் ஒரு பெண்ணைக் காதலிச்சா அவன் “அடிமை ” அதே அவன் காதலித்த அதே பெண்ணைக் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் ” கொத்தடிமை ” நன்றி : மங்கை வெங்கடேஷ்

வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – பாகம் 26

வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – பாகம் 26 Dont quit _ Great things take time courtesy : Mangai அதாவது – பெரிய காரியங்கள் – மிகப் பெரிய அனுபவங்கள் நடப்பதுக்கு வருவதுக்கு காலம் பிடிக்கும் – அதனால் விட்டு விடாதே நன்றி : மங்கை இது எவ்வளவு உண்மை ?? வெங்கடேஷ்

திருமந்திரம் – சன்மார்க்க நெறிப் பெருமை

திருமந்திரம் – சன்மார்க்க நெறிப் பெருமை தெரிசிக்க பூசிக்க சிந்தனை செய்யப் பரிசிக்க கீர்த்திக்க பாதுகஞ் சூடக் குருபக்தி செய்யும் குவலயத் தோர்க்குத் தருமுத்திச் சார்பூட்டுஞ் சன்மார்க்கத் தானே கருத்து : திருவடி ஞானம் உள்ளவன் – திருவடியை 1 தரிசிப்பான் 2 பூசிப்பான் 3 நினைப்பான் 4 தொடுவான் 5 அதன் பெருமை பேசுவான் 6 அதை தன் சிரசில் சூடுவான் இவ்வாறு குருவாகிய திருவடிக்கு பக்தி பூண்டு , முத்தி அடைபவன் சன்மார்க்கத்தவன் ஆவான்…

திருமந்திரம் – தெய்வச் செயல்

திருமந்திரம் – தெய்வச் செயல் சார்ந்தவர்க்கு இன்பம் கொடுக்கும் தழல்வண்ணன் பேர்ந்தவர்க்கு இன்னாப் பிறவி கொடுத்திடும் கூர்ந்தவர்க் கங்கே குரைகழல் காட்டிடும் சேர்ந்தவர் தேவரைச் சென்றுணர் வாரே கருத்து : சிவத்தின் திருவடியைச் சார்ந்தவர்க்கு இன்பம் கொடுக்கும் தீ வண்ணமானவன் – இதை சாராதவர்க்கு துயர் உள்ள பிறவியை கொடுப்பான் திருவடி சாதனையில் – கண் தவம் செய்வோர்க்கு நாதம் எழுப்பும் தன் திருவடியைக் காட்டிடுவான் திருவடியைச் சேர்ந்தவர் சிவத்தை உணர்ந்து அவரை அடைவார்களே வெங்கடேஷ்

திருமந்திரம் – தெய்வத்தின் பெருமை

திருமந்திரம் – தெய்வத்தின் பெருமை ஆதிப் பரந்தெய்வம் அண்டத்து நற்றெய்வம் சோதி யடியார் தொடரும் பெருந்தெய்வம் நீதியுள் மாதெய்வம் நின்மலன் எம்மிறை பாதியுள் மன்னும் பராசக்தி யாமே கருத்து : ஆதி முதலான பர வெளியில் இருக்கும் தெய்வம் – காலமில்லா தெய்வம் – அண்டங்களுக்கெல்லாம் நல்ல தெய்வம் – திருவடியாகிய ஜோதியை தொழுவோர்கள் பற்றித் தொடரும் தெய்வம் அவன் – தர்மத்தில் நிற்கும் தெய்வம் – பெரிய தெய்வம் அவன் – அவன் மலமிலா நிர்மலமான…

திருமந்திரம் – மும்மலக் கழிவு – ஆன்ம – அ பெ ஜோதி அனுபவம்

திருமந்திரம் – மும்மலக் கழிவு – ஆன்ம – அ பெ ஜோதி அனுபவம் நின்றும் இருந்தும் கிடந்தும் நடந்தும் கன்றாய நந்திக் கருத்துள் இருந்தனன் கொன்று மலங்கள் குழல்வழி யோடிட வென்று விளங்கும் விரிசுடர் காணுமே   கருத்து : நான் நின்று இருப்பினும் இருந்த போதும் தரையில் கிடந்து இருந்த போதும் நடந்து கொண்டு இருந்த போதும் என் குருவாகிய நந்தி என் நெஞ்சில் கலந்து இருந்தனன் – நான் அவனையே நினைந்து கொண்டு…

திருமந்திரம் – ஞான நெறி பெருமை

திருமந்திரம் – ஞான நெறி பெருமை ஞானத்தின் மிக்க அறநெறி நாட்டிலில்லை ஞானத்தின் மிக்க சமயமும் நன்றன்று ஞானத்தின் மிக்கவை நன்முத்தி நல்காவா ஞானத்தின் மிக்கார் நரரின்மிக் காரே கருத்து : ஞானமாகிய ஆன்ம அறிவு விளக்கும் வழியை விட , உலகில் வேறு வழி – நெறி மார்க்கமில்லை ஞானமாகிய ஆன்ம அறிவை விட , சமயம் வேறு உலகில் எதுவுமில்லை ஞானமாகிய ஆன்ம அறிவு விளக்கும் வழி – நெறி , நமக்கு முத்தி…