அகமும் புறமும்

அகமும் புறமும்

புறத்தில் distilled water ஐ ஊற்றினால் தான் UPS பேட்டரி , அதை பயன்படுத்தி , மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும்

அகத்தில் – விந்துவை சுத்தம் செய்து சாதனம் மூலம் அதை நிவேதனம் செய்தால் தான் ஆன்ம ஒளி பிரகாசிக்கும்

விந்துவை எப்படி சுத்தம் செய்வது ?? சாதனாதந்திரம் மூலம் தான் – Not atall possible by only poor feedg

 

புறம் = distilled water
அகம் = சுத்தமான விந்து

புறம் = கிடைப்பது மின்சாரம் எனும் ஒளி
அகம் = கிடைப்பது ஆன்ம ஒளி

இது அக அனுபவத்தின் புற வெளிப்பாடு எனவும் கொள்ளலாம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s