வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – பாகம் 39

வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மை – பாகம் 39

” when ones expectations are reduced to zero , one really appreciates whatever he has ”

Stephen Hawking , Great Scientist

courtesy : Arumugam Rathnasamy , Success Within You

அதாவது , உங்களுக்கு எதிர்ப்பார்ப்புகள் என்பது எதுவுமிலை எனில் , உங்களிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் மதிப்பீர்கள்

நன்றி : ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் – விஞ்ஞானி

இது எவ்வளவு உண்மை பாருங்கள் ???

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s