திருமந்திரம் – அமுதம் உற்பத்தி செய்யும் வகை அறிவித்தல்

திருமந்திரம் – அமுதம் உற்பத்தி செய்யும் வகை அறிவித்தல்

அமுதப் புனல்வரு மாற்றங் கரைமேற்
குமிழிக் குட்சுட ரைந்தையும் கூட்டிச்
சமையத்துண் டோட்டித் தரிக்க வல்லார்க்கு
நமனில்லை நற்கலை நாள்இல்லை தானே

கருத்து :

எப்போது அமுதம் ஊறும் ??
எப்போது விந்துவுடன் ஐந்து இந்திரியங்களின் ஒளிகளையும் ஒன்றாக்கி , அதை சிரசுக்கு ( சுழிமுனை உச்சி ) ஏற்றிச் செல்கின்றார்களோ , அப்போது அது சுரக்கும்

அப்போது நமக்கு காலன் என்னும் வியாதி இலை – நாள் நட்சத்திரம் – ஹோரை – நல்ல நேரம் காலம் பார்க்க அவசியமில்லை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s