சிவமும் சித்தமும்

சிவமும் சித்தமும்

1சித்தம் யாவையும் திண்சிவமானக்கால்
அத்தனும் அவ்விடத்தே யமர்ந்தானே

2 சித்தமலம் அறுத்து சிவமாக்கி எனக்கருள்
செய்தது போல் ஆர் பெறுவார் அச்சோவே

3 சித்தத்தின் போக்கு சிவத்தின் போக்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s