இயற்கையின் வினோத படைப்பு ????

இயற்கையின் வினோத படைப்பு ???

மனிதரில்
பெண் அழகு
அவள் சந்திரன் அம்சம்

ஆண் அறிவு மயம்
அவன் சூரியன் அம்சம்

விலங்கில்
ஆண் விலங்குகள் அழகு

ஆண் யானை
தந்தத்தால் அழகு

ஆண் சிங்கம்
பிடரியால் அழகு

ஆண் மயில்
தன் தோகை விரித்தால் அழகு

இதென்ன இயற்கையின் விந்தை ??
இதென்ன வினோதம்??

யாரே அறிவார் இதன் விடையை ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s