ஒரு பெண் எப்போது அழகு ??

ஒரு பெண் எப்போது அழகு ??

இளமையில் தான் மிக அழகு

இளமை அழகே தனி
அதிலும் அந்த அழகுடன்
இயற்கை அழகு இணைந்தால்
அது மேலும் அழகு கூட்டும்

அமலா பால்
மைனாவில் இருந்த அழகு
இப்போது இல்லை
அது இளமை அழகு

அசின்
முதல் படத்திலிருந்த அழகு
இப்போது இல்லை
அது இளமை அழகு

இளமை இளமை தான்
அதுக்கு ஈடிணை இலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s