1990 ல் எழுதிய கவிதை – கோவை பிரிக்காலில்

1990 ல் எழுதிய கவிதை – கோவை பிரிக்காலில்

நான் காதலிக்கும் பெண்ணை மணந்தால்
நான் ஏக பத்னி விரதன் ராமன்
என்னைக் காதலிக்கும் பெண்களை மணந்தால்
நான் கோபியர் சூழ்ந்த கோகுலக் கண்ணன்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s