அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 13

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 13 ஒன்றே சிவம்என் றுணர்ந்தேன் உணர்ந்தாங்கு நின்றேமெய்ஞ் ஞான நிலைபெற்றேன் – நன்றேமெய்ச் சித்தியெலாம் பெற்றேன் திருஅம்ப லத்தாடி  பத்திஎலாம் பெற்ற பலன். கருத்து : தெய்வம் ஒன்று தான் – அது சுத்த சிவம் அபெஜோதி தான் என்று உணர்ந்தேன் – பிறகு இந்த னிலையால் , ஆன்ம ஞானம் அடைந்தேன் – அனுபவம் பெற்றேன் – அதனால் முத்தேக சித்தி முதலாய எல்லா…

திருவாசகம் – சிவபுராணம் – 13

திருவாசகம் – சிவபுராணம் – 13 மாசற்ற சோதி மலர்ந்த மலர்ச்சுடரே தேசனே தேன் ஆர்அமுதே சிவபுரனே பாசமாம் பற்று அறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியனே  நேச அருள்புரிந்து நெஞ்சில் வஞ்சம் கெடப் பேராது நின்ற பெருங்கருணைப் பேராறே பொருள்: குற்றமற்ற தூய ஒளி மலர்கின்ற மலர் போன்று இனிய சுடரே ! ஒளியுருவினனே ! தேன் நிறைந்த அமுதமே ! சிவபுரத்தை உடையவனே ! பாசமாகிய மும்மலத்தை அறுத்துத் திருவருள் புரியும் அறிவிற் சிறந்தோனே ! இனிய…

திருவாசகம் – சிவபுராணம் – 12

திருவாசகம் – சிவபுராணம் – 12 விலங்கும் மனத்தால், விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகிக் கசிந்து உள் உருகும் நலம் தான் இலாத சிறியேற்கு நல்கி  நிலம் தன்மேல் வந்து அருளி நீள்கழல்கள் காட்டி, நாயிற் கடையாய்க் கிடந்த அடியேற்குத் 60 தாயிற் சிறந்த தயா ஆன தத்துவனே பொருள்: ஒருமைப்படாமல் சிதறுகின்ற சிந்தனைகளை உடைய மனத்தால், மாசிலாதவனே, உன்னிடம் கலந்து னிற்கின்ற அன்பு நிறைந்து, அந்நிறைவால் கசிந்தும், உள்ளம் உருகி நிற்கின்ற நல்ல தன்மை இல்லாத…

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 12

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 12 நானே தவம்புரிந்தேன் நானிலத்தீர் அம்பலவன் தானேவந் தென்னைத் தடுத்தாண்டான் – ஊனே புகுந்தான்என் உள்ளம் புகுந்தான் உயிரில்  புகுந்தான் கருணை புரிந்து. பொருள் : நான் தவம் செய்தேன் அதனால் உலகத்தவரே – பொதுவில் ஆடும் சிற்றம்பலத்தான் என்னை உலகம் பக்கம் சாயாமல் தன் பக்கம் திருப்பிகொண்டான் அபெஜோதி சுத்த சிவம் என் உடல் – ஆன்மாவில் கலந்து கொண்டான் தன் கருணையினாலே இதில்…