தெளிவு – 103

தெளிவு – 103

ஒரு ஜடமும் ஜடமும் சேரும் போதே
இவ்வளவு இன்பம் என்றால்

உலகம் இதுக்கே
நாய் போல் இதன் அலைகிறதென்றால்

ஒரு சத்தும் சத்தும் சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் ??
ஒரு ஆன்மாவும் ஜீவனும் சேர்ந்தால் எப்படி இருக்கும் ??

கோடி கோடி இன்பம் தான்

இது நித்ய இன்பம் தான்
வந்தால் போகவே போகாது

ஆனால் ஆற்றுவார் யார் ??

வெங்கடேஷ்

3 thoughts on “தெளிவு – 103

  1. FBஇல் புகழ்ச்சி கசப்பு
    இங்கு இகழ்ச்சி இனிப்பு
    இன்னும் தீவிரமாக ஆற்றுகிறேன்

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s