பட்டினத்தார் பூரண மாலை – 19

பட்டினத்தார் பூரண மாலை – 19

1 தாயாகித் தந்தையாய்த் தமர்கிளைஞர் சுற்றம் எல்லாம்
நீயாகி நின்ற நிலை அறியேன் பூரணமே!

பொருள் :

னமக்கு தாயாய் தந்தையாய் சுற்றமாய் எல்லாமாய் நீ நின்ற தன்மையை நான் அறிந்திருக்க வில்லையே பூரணமே அபெஜோதி என சிவமே

2 விலங்கு புள்ளூர் வன அசரம் விண்ணவர் நீர்ச் சாதிமனுக்
குலங்கள் எழு வகையில் நின்ற குறிப்பறியேன் பூரணமே!

பொருள் :

விலங்கு , பறவை- தேவர் – நீர் வாழ் உயிரினங்கள் என எழுவகை தோற்றமாய் நீ நின்ற தன்மையை நான் அறிந்திருக்க வில்லையே பூரணமே அபெஜோதி என சிவமே

வெங்கடேஷ்

4 thoughts on “பட்டினத்தார் பூரண மாலை – 19

 1. உள்ளும் புறமுமா
  யுள்ளதெலாந் தானாகும்
  வெள்ளமொன்றுண் டாமதனைத்
  தெய்வமென்பார் வேதியரே
  – பாரதி

  “அருட்ஜோதி தெய்வம் எனை ஆண்டு கொண்ட தெய்வம்”
  என்பது முயற்சி, பயிற்சியினால் அனுபவத்திற்கு வராத போது,
  பட்டினத்தார், பாரதியார் பாடல்வரிகளை பொருளுணர்ந்து ஓத முடியுமா ??
  சாதனம் மூலம் உணரவேண்டியதை ஏட்டில் படிப்பதால் உண்மையாகுமா ??
  அல்லது உணர்ந்தவர்கள் கூறியதை அப்படியே ஏற்கவேண்டுமா ??

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s