தமிழ் ஹோமோகிராஃப்

தமிழ் ஹோமோகிராஃப்

1 வாசி
இது வாசி என புத்தக வாசித்தலை குறிக்கும்

வாசி ஆகிய கடவுள் சுவாசம் குறிக்கும்

2 மாசி

மாதம் – ஒரு நபரின் பெயர் ஆக ரெண்டும் குறிக்கும்

3 பூக்கள்

ரோஜா , – மலர் – பெண் பெயர் குறிக்கும்
தாமரை
செம்பருத்தி
மல்லிகா மல்லிகை

4 நவரத்தினங்கள்
முத்து
வைரம்
வைரமுத்து

இது ரத்தினங்கள் – ஆண் பெண் பெயர் குறிக்கும்

5 திருப்பதி
பழனி
அண்ணாமலை
வெள்ளிங்கிரி
சிதம்பரம்

இது ஊர் – ஆண் பெயர் குறிக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s