அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 13

அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 13

ஒன்றே சிவம்என் றுணர்ந்தேன் உணர்ந்தாங்கு
நின்றேமெய்ஞ் ஞான நிலைபெற்றேன் – நன்றேமெய்ச்
சித்தியெலாம் பெற்றேன் திருஅம்ப லத்தாடி 
பத்திஎலாம் பெற்ற பலன்.

கருத்து :

தெய்வம் ஒன்று தான் – அது சுத்த சிவம் அபெஜோதி தான் என்று உணர்ந்தேன் – பிறகு இந்த னிலையால் , ஆன்ம ஞானம் அடைந்தேன் – அனுபவம் பெற்றேன் – அதனால் முத்தேக சித்தி முதலாய எல்லா ஞான சித்திகள் பெற்றுக்கொண்டேன் அம்பலத்தானின் பக்தியின் பலன் காரணமாக

வெங்கடேஷ்

3 thoughts on “அருட்பா – ஆறாம் திருமுறை – சுத்த சிவ நிலை 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s