உலகின் மிகச் சிறந்தவைகள் – 2

உலகின் மிகச் சிறந்தவைகள் – 2

1 உலகின் மிகச் சிறந்த நாள் ??

1 சுழுமுனை வாசல் திறக்கும் நாள்
2 சுழுமுனை உச்சி திறக்கும் நாள்
3 திருச்சிற்றம்பல வாசல் திறக்கு நாள்

2 உலகின் மிகச் சிறந்த தருணம் ??

அது ஆன்மா , அபெஜோதியுடன் – சுத்த சிவத்துடன் கலக்கும் நேரம் – முஹீர்த்தம் ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s