விஷனுக்கும் கனவுக்கும் – வித்தியாசம்

விஷனுக்கும் கனவுக்கும் – வித்தியாசம்

வரும் கனவு – மறு நாள் காலையிலேயே நினைவுக்கு வராது

ஆனால் வந்த விஷன் – எக்காலத்துக்கும் நினைவு தப்பவே தப்பாது – எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் நினைவில் நிற்கும் – காட்சிகள் பசு மரத்தாணி போல் மனதில் பதிந்து இருக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s