கண்களின் மொழி 

கண்களின் மொழி 

1). *கண்கள்* வலப்புறமாக பார்த்தால் பொய் சொல்கிறது.
2). *கண்கள்* இடப்புறமாக பார்த்தால் உண்மை பேசுகிறது.
3). *கண்கள்* மேலே பார்த்தால் ஆளுமை செய்கிறது.
4). *கண்கள்* கீழே பார்த்தால் அடிபணிகிறது.
5). *கண்கள்* விரிந்தால் ஆச்சர்யப்படுகிறது,
ஆசைப்படுகிறது.
6). *கண்கள்* சுருங்கினால் சந்தேகப்படுகிறது.
7). *கண்கள்* கூர்ந்து பார்த்தால் விரும்புகிறது.
8). *கண்கள்* வேறு எங்கோ பார்த்தால் தவிர்க்கிறது.
9). *கண்கள்* வலமும் இடமும் மாறி மாறி ஓடினால் பதட்டத்தில் உள்ளது.
10). *கண்கள்* படபடத்தால் விரும்புகிறது, வெட்கப்படுகிறது.
11). *கண்கள்* மூக்கைப்பார்த்தால் கோபப்படுகிறது.
12). *கண்கள்* எதை பார்க்கிறதோ அதை விரும்புகிறது.
13). *கண்கள்* கழுத்துக்கு கீழே பார்த்தால் காமம்.
14). *கண்கள்* கண்ணுக்குள் பார்த்தால் காதல்.
15). *கண்கள்* இடமாக கீழே பார்த்தால் தனக்குள் பேசிக்கொள்கிறது
16). *கண்கள்* இடமாக மேலே பார்த்தால் பழைய நினைவுகளை தேடுகிறது.
17). *கண்கள்* வலமாக கீழே பார்த்தால் விடை தெரியாமல் யோசிக்கிறது.
18). *கண்கள்* வலமாக மேலே பார்த்தால் பொய் சொல்ல யோசிக்கிறது.
19). *கண்கள்* உயர்ந்தும் தலை தாழ்ந்தும் இருந்தால் எதையோ தேடுகிறது.
20). *கண்கள்* ஓரப்பார்வையில் அவ்வப்பொழுது பார்த்தால் விரும்புகிறது.
21). *கண்கள்* மூடித்திறந்தால் உள்ளுக்குள் தேடுகிறது.
22). *கண்களை* கைகள் மறைத்தால் எதையோ மறைக்கிறது.
23). *கண்களை* கைகள் கசக்கினால் தஞ்சம் கேட்கிறது.
24). *கண்கள்* மூடித்திறந்தால் வெறுக்கிறது.
25). *கண்* புருவங்கள் உயர்ந்தால் பேச விரும்புகிறது.
26). *கண்* புருவங்கள் சுருங்கினால் பேச விருப்பமில்லை.
27). *கண்களும்* புருவங்களும் சுருங்கியிருந்தால் கோபம்.
28). ஒரு *கண்* திறந்திருந்தால் சேட்டை.
29). இரண்டு *கண்களும்* மூடி இருந்தால் தூக்கம்.
30). *கண்கள்* திறக்கவில்லையென்றால் மரணம்

shared

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s