தெளிவு 218

தெளிவு 218

தெரிந்து தொட்டாலும்
தெரியாமல் தொட்டாலும்
கையை தீ சுடுமா போல்

சாதனம்
தெரிந்து சரியாகச்செய்தாலும்
தெரியாமல் தப்பாகச்செய்தாலும்
அது அதன் பலனைக்கொடுக்கும்

சரியாக இருந்தால்
நல் அனுபவங்கள் சித்திக்கும்
தினம் தினம் அனுபவத்தில் மேலேற்றும்

தப்பாக இருந்தால்
ஒரு அனுபவமும் வராது

அதனால் தான்
மன வளக்கலையில்
இது நாள் வரையில்
ஒருவர்க்கும் குண்டலினி மேலேறவிலை

அங்கிருந்தால் தானே மேலேறுவதுக்கு
அதாவது அவர் தப்பாக
நினைத்துக்கொண்டிருக்கும் முதுகுத் தண்டின் அடியில்

அதனால் ஒரு அனுபவமும் இல்லை

அதுக்கு ” சாலன தந்திரம் ” தெரிந்திருக்க வேண்டும்
இவர்க்கும் இந்த தந்திரத்துக்கும்
கோடி ஒளி ஆண்டுகள் தூரம் ஆம்

தப்பாக இருந்தால்
ஒரு அனுபவமும் வராது என்பதுக்கு உதாரணம்

சிவசெல்வராஜ் – கண் – திருவடி தீக்ஷை ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s