தெளிவு 230

தெளிவு 230

பலாப்பழம் உரிக்க வேண்டுமெனில்
கையில் எண்ணெய் தடவிக்கொண்டால்
அதன் பசை நம் கையில் ஒட்டாது போல்

நாமும் உலக வாழ்வில்
ஒட்டாமல் வாழ வேணுமெனில்
ஆன்மாவின் தயவிருந்தால் சாத்தியமே

ஆன்மா எனும் எண்ணெய் தடவிக்கொண்டால்
உலக வாசனை நம்மில் ஒட்டாது
உலக வாழ்வு நம்மை பாதிக்காது

இது உண்மை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s